Om Finngösaravinen

Finngösaravinen – ett välutvecklat ravinområde med en unik stadsnära skog och öppna vattendrag, beläget endast 10 min från Göteborg i Partille kommun. Området kännetecknas av en unik biologisk mångfald med fridlysta groddjur, sällsynta fågelarter, växter, svampar och lavar.

 

Naturområdet består av 50% ädellövskog (bl. a 2-300 åriga ekar) och uppvisar en artrikedom utöver det vanliga. I området finns flera olika lavar – vilket tyder på att luftföroreningarna är låga. Nedan listas de fåglar och växter som observerat i och kring Finngösabäcken i Finngösaravinen och Björnekullarna.under senare år. Det finns säkert fler arter än de som listats. Ovanliga, utrotningshotade och fridlysta arter med kursiv stil.

·         Fåglar; Tofsmes, Stjärtmes, Trädkrypare, Svartmes, Domherre, Hämpling, Gulsparv,
Grå flugsnappare, Spillkråka, Mindre hackspett, Kattuggla, Törnsångare, Hornuggla, Härmsångare/Gulsångare, Morkulla, Gök, Ormvråk, Göktyta, Strömstare, Forsärla, Sävsångare, Kärrsångare, Näktergal, Stjärtmes, Stenknäck, Rödstjärt, Skogsduva,
Skata, Kråka, Nötskrika, Stare, Björktrast, Koltrast, Taltrast, Talgoxe, Blåmes, Entita, Nötväcka, Bofink, Grönfink, Svartvit flugsnappare, Rödhake, Gärdsmyg, Gröngöling, Större hackspett, Ringduva, Kungsfågel, Lövsångare, Sädesärla, Grönsångare, Svarthätta, Trädgårdssångare, Ärtsångare, Gräsand, Nötkråka, Grönsiska, Drillsnäppa, Knipa, Järpe, Sparvhök, Tornfalk, Bivråk

·        Växter; Nävermaskros, Underviol, Gullpudra, Trollduva, Smörbollar, Storrams, Ormbär, Skogsnäva (sällsynt nära kusten), Lundvårlök, Bäckveronika, Skogsbingel, Vitsippor, Vätteros, Liljekonvalj, Vårlök, Backlök, Vitfryle, Svalört, Kabbeleka, Humleblomster, Lundbräken, EkbräkenTeveronika, Majveronika, Ärenpris, Blåsuga, Brunört, Älgört, Fetknopp, Bredkaveldun, Vitplister, Skogskovall, Ängskovall, Vitmåra, Gulmåra, Trampört, Rödblara, Midsommarblomster, Skogsviol, Kärrviol, Johannesört, Häckvicker, Kråkvicker, Gökärt, Ängsbräsma, Ormbär, Ängsvädd, Harsyra, Skogsbräken, Bergsyra, Ängsyra, Majbräken, Kruskräppa, Revsmörblomma, Blodrot, Vanlig smörblomma, Tussilago, Grästjärnblomma, Gåsört, Hässleklocka, Nunneört, Flockfibbla, Rödfibbla, Gråfibbla, Hampdån, Pipdån, Kärrtistel, Åkertistel, Sommargyllen, Ryssgubbe, Vallört, Stenfrö (vit), Örnbräken, träjon, Skogsstjärna, Vårfryle, Vårbrodd, Vildrosor, Rävsvans, Skogsfräken, Ängsfräken, Skelört, Blekbalsamin, Jätte balsamin, Daggkåpa, Ormrot, Nejlikrot, Springkorn, Vispstarr.

·        Myxomycet; Fuligo leviderma (sporocarp) är en ny myxomycet som påträffats i Finngösaravinen, ett av de första fynden i Sverige. Arten är beskriven första gången 1995.

·         Träd & buskar; 200-300 åriga Ekar, Al (Alsumpkärr), Asp, Bok, Ask, Alm, Glasbjörk, Vårtbjörk, Hägg, Slån, Hassel, Kaprifol, Vildhallon, Vildapel, Fläder, Gråvide, Korgvide, Sälg, Tall, Gran, Rönn, Oxel, Lind, Brakved, En, Ljung, Lingon Blåbär, Odon, Pors, Pil, Jolster, Lönn, Druvfläder, Humle, Nyponros, Rundhagtorn, Oxbär, Sötkörsbär, Kastanj.

·         Grodarter: Fläckig padda, Vanlig padda, Vanlig groda, Åkergroda och Lövgroda.
Alla grodarter är fridlysta.

·         Mossor: I området har en ovanlig mossa återfunnits, kanske en okänd art eftersom vi inte lyckats hitta den i tillgänglig litteratur (namnförslag: Bäckstjärnmossa).  
Björnmossa, Grusbjörnmossa, Bergklomossa, Vanlig äppelmossa, Vitmossa, Stjärnmossa, Sidenmossa, Komossa, Nickmossa, Vanlig Tuijamossa, Skuggstjärnmossa, Späd bergklomossa, Stubbemossa, Gräsmossa, Svartmossa, Rosmossa, Skruvbladsmossa, Kantmossa, Palmmossa, Levermossa

·         Lav: Slånlav, Brun kantlav, Skriftlav, Klotterlav, Rosettbrosklav, Filtlav, Bokkärnlav, Skållav, Påskrislav, Bägarlav, Korschinillbägarlav, Blombägarlav, Kartlav, Gul asplav, Färglav, Stubbägarlav, Spiklav, Renlav, Fönsterlav, Bitterlav, Näverlav, Blåslav, Gråstenslav

·         Gräs: Blåtåtel, Bergslok, Vitgröe, Lundgröe, Timotej, Rödven, Fårsvingel, Ängskavle, Tuvtåtel, Hundäxing.

·         Djur: Älg, Rådjur, Räv, Grävling, Sork, Igelkott, Ekorre, Skogsmus

·         Vattenområden & Myrar: Förutom öppna vattendrag såsom tidigare nämnda bäckar finns här även flera alsumpskogar/alsumpkärr. Finngösabäcken som utmynnar i Säveån (Natura 2000 område) kulverterades till viss del för ca 20 år sedan och då försvann tyvärr laxöringen. Det finns dock enligt Partille Fiskeklubb flera tecken som tyder på att laxöring finns i begränsad omfattning, trots kulvertering. Svalting, Hårslinga, Vattenmöja.

En vandring i finngösa