Sök stipendie

Tips vid ansökan   

Så här använder du koderna

Ale Kod  
Kulturstipendier 2401 Älvsborgs län.
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen q503 Älvsborgs eller Värmlands län, främst sjuka och handikappade.
Stiftelsen Sjukhemsfonden q3784 Rehabilitering av sjuk åldring, annan långtidssjuk, rörelsehindrad eller eljest handikappad.
     
Axel Linders Stiftelse q3824 Till handikappade och endast i Älvsborgs län.
Stiftelsen Arbetshusfonden q4194 Från fångvårdsanstalter frigivna personer, hemmahörande i Älvsborgs län.
Alingsås    
 Edith och Anders Thors stiftelse  5396  Behövande handikappade.
Alingsås kommuns samfond 5397 Vilo- och konvalecentvård åt behövande personer.
Alingsås kulturstipendium 5398 I första hand unga lovande förmågor som stöd till studier.
Alingsås kommuns gymnasiefond 5399 Elever vid gymnasieskolan.
Lars Frasse Johanssons minnesfond 5400 Utlandspraktik för elever vid gymnasieskolan.
Bengtsfors    
Skolsamfonden i Bengtsfors  4792 Eleverna vid skolväsendet i kommunen som inte får studiebidrag eller I studiemedel.
Asketvetens Donationsstiftelse q9579 Barns underhåll, uppfostran, vård och undervisning inom Ödskölts församling
FVO 030 Ekonomisk hjälp och råd till behövande.
Agnes och Edvin Österbergs Donationsfond q8160 Bosatta i Västsverige, som har hjärt-, blod- eller cancersjukdomar.
SOS

Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad

4121 5046 Bidrag till alla tänkbara ändamål. Du kan söka för vad som helst. I Främja forskning, utbildning, näringsliv, kultur och idrott.
Synskadades stiftelse i Borås q3852 Vård av behövande blinda och synsvaga.
Familjen Blomqvists Stiftelse q4461 Främja barns och ungdoms fostran och utbildning.
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen q503 Älvsborgs eller Värmlands län, främst sjuka och handikappade.
Axel Linders Stiftelse

 

q3824 Till handikappade och endast i Älvsborgs län.
Bollebygd    
Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad  5046 Främja forskning, utbildning, näringsliv, kultur och idrott.
Synskadades stiftelse i Borås q3852 Vård av behövande blinda och synsvaga.
Familjen Blomqvists Stiftelse q4461 Främja barns och ungdoms fostran och utbildning.
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen q503 i Älvsborgs eller Värmlands län, främst sjuka och handikappade.
Axel Linders Stiftelse | q3824 Till handikappade och endast i Älvsborgs län.
Borås    
Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad 5046 Främja forskning, utbildning, näringsliv, kultur och idrott.
Synskadades stiftelse i Borås q3852 Vård av behövande blinda och synsvaga.
Familjen Blomqvists Stiftelse q4461 Främja barns och ungdoms fostran och utbildning.
Immigrant-Institutets stipendier 620 Invandrade kulturarbetare.
Borås Stads sociala fonder 5408 Ständiga merkostnader på grund av ålder eller handikapp.
Borås Stads sociala fonder 5408 Ständiga merkostnader på grund av ålder eller handikapp.
Borås kommuns kulturstipendier 2845 Vidareutbildning och fria studier.
Lions Club Fristad Stipendiefond 3058 Konstnärsstipendium.
Nelssonska fonden 3223 Universitetsstuderande född i kom | studenten vid Bäckängsgymnasiet.
Stiftelsen Fokus Borås 4595 Scholarship in Health Care and Medicin.
Stiftelsen Curamus 5287 Entreprenörer i Sjuhäradsbygden.
Tekoutbildningars stipendiefonder 5303 Ungdomars utbildning inom teko-| området.
Borås kommuns gymnasieskola q3581 Stipendium för fortsatt utbildning,
    hjälp åt elev för studier eller för ! studieresa.
Borås kommuns grundskola q3586 Stipendium för fortsatt utbildning, i hjälp åt elev för studier eller för { studieresa.
Stiftelsen Räfseryd q4618 Behövande ålderstigna, sjuka eller 1 lytta.
Emma Nilssons stiftelse q4637 Sjuka och behövande kvinnor
Dals-Ed    
 | Kulturstipendium i Dals-Ed  4783 Inom litteratur, konst, musik, teate i film, vetenskap, undervisning, folkbildning, hembygdsforskning.
Ester och Conrad Carlssons hjälpfond q3966 Behövande jordbrukare.
Rädda-Barnern ED:s Arvfond q5728 Lokala strävanden i Dals-Ed för att ! förbättra barns villkor.
Rädda-Barnern ED:s Arvfond q5728 Lokala strävanden i Dals-Ed för att  förbättra barns villkor
Ester och Carl Janssons fond q6588 Julgåvor till gamla, ensamstående och ensamboende.
FVO 030 Ekonomisk hjälp och råd till behövande.
Essunga    
Essunga kom. Kultur- och Idrottsstipendium 9000 Skilda konstnärliga och idrottliga områden.
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms (högst 30 år) yrkesutbildning.
St Ekebergs sanatoriums samfond q5005 Bidrag under eller efter sjukhusvård.
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse q9000 Specialistvård, tandvård, rehabilitering mm till persoenr öer 50 år.
FVO 030 Ekonomisk hjälp och råd till behövande.
Falköping    
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse q9000 Specialistvård, tandvård, rehabilitering mm till persoenr öer 50 år.
Falköpings kom. donationsfond för soc.ändamål 1362  
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms (högst 30 år) yrkesutbildning.
Falköpings kommuns kulturstipendium 2850 Kulturstipendium till person, förening eller institution.
G W Nymbergs stiftelse q4259 Studiebidrag åt begåvad ungdom.
Färgelanda    
Svea Gunborg Johanssons stiftelse q3565 Sjuka, handikappade eller mindre bemedlade barn.
Agnes och Edvin Österbergs Donationsfond q8160 Bosatta i Västsverige, som har hjärt-, blod- eller cancersjukdomar.
Frida och Carl Ohlssons fond ql0451 Tillgodoseende av lantmanna- och skogsundervisningen.
Ulla och Julius Edwardson stipendiefond ql3202 Ordinarie studerande på agronom-, hortonom- eller landskapsarkitektlinjen.
SOS 4121 Bidrag till alla tänkbara ändamål. Du kan söka för vad som helst.
Grästorp    
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse q9000 Specialistvård, tandvård, rehabilitering mm till persoenr öer 50 år.
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms (högst 30 år) yrkesutbildning.
Åse och Viste härads Sparbanks jubileumsstiftelse j ql6889 Befrämja samhällsutvecklingen, föreningslivet och kulturen.
Landsting. Skarab. samfond för barn och ungdom i 1363  
St Ekebergs sanatoriums samfond q5005 Bidrag under eller efter sjukhusvård.
Gullspang    
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse q9000 Specialistvård, tandvård, rehabilitering mm till persoenr öer 50 år.
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms (högst 30 år) yrkesutbildning.
St Ekebergs sanatoriums samfond_____________j q5005 Bidrag under eller efter sjukhusvård.
Göteborg    
Gunilla Edlinds Stipendiefond ql6676 Högre studier inom det textila j området.
August Rignérs stipendiefond 72 Hantverkares förkovran inom sitt \ yrke.
Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond | 614 Främjar religiösa, välgörande,sociala, konstnärliga eller jämförliga kulturella ändamål.
Ernst Collianders stiftelse 728 Vetenskapliga, konstnärliga eller ! eljest kulturella studier dock ej i akademiska grundstudier
Fritz och Susanna Hasselblads Minne 1769 Rekreationsstipendier åt lärarinnor.
Räddningsinstitutet i Göteborg 1804 Understöd åt ynglingar som är om-i händertagna av barnavårdsnämden.
Ernst Hanssons fond 1815 Understöd åt fattiga barn.
Signhild Ekmans fond för pauvres honteux 1828 Vård av behövande äldre.
Sjuksköterskors pension- och understödsfond 2478 Sjuksköterskor som varit verk-1 samma i Göteborg.
Kulturstipendier 2479 Ese-, arbets-, eller honnörs-| stipendium för kulturarbetare.
Kulturstipendier 2721 Verksamhet inom alla kulturformer.
     
Julius Lindströms Stiftelse q5165 Bidrag till bostadskostnader
Louise Ekmans, född von Duben, Donationsfond | q5657 Personer vilka lida av plågsam sjukdom och vårdas i deras hem.
Anna Ahrenbergs stiftelse q5684 Hyresbidrag åt kvinnor över 50 år.
Eric Engbergs Stipendiefond q5980 Manliga elever i gymnasieskolan i Göteborg, bosatta i stadsdelen Majorna.
Gustaf Schillers Stipendiestiftelse j q6203 Elever vid gymnasieskolorna i Göteborg.
Anna och Ingri-Maj Schedins Blindvårdsstiftelse q6382 Synskadade och blinda.
Nils Gustafssons Stiftelse q6578 Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lyfta och barn eller ungdoms ! fostran eller utbildning.
Lars Hofstedts fond q6591 Understöds-och studiefond för lärare och lärarinnor.
Kjellbergska Flickskolans Donationer q6673 Yrkesutbildning av alla slag efter gymnasiet till flickor.
Pensionsinrättningen för ålderstigne eller sjuklige tjänare i Göteborg q6680 Varit verksamma under minst 15 år i vårdande yrke varmed avses ! sjuk-och åldringsvård.
Göteborgs Kontoristförenings Samfond q6734 Ekonomiskt stöd till behövande kontorister.
Fruntimmersföreningen q6774 Behövande personer, högst 20 år gamla.
Erik Collins Stiftelse q6784 Vård och tillsyn av behövande ålderstigna eller sjuka människor.
Erik Collins Stiftelse II q6786 Barn- eller ungdoms vård och uppfostran eller utbildning.
Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse q6827 Sociala stödåtgärder.
Erik och Lily Philipsons minnesfond q7021 Undervisning eller utbildning.
Hushållsskolans donationsfonder q7023 Utbildning om goda kostvanor och vården av ett hem.
Gurli Sundblads Fond q7258 Själavård, psykisk rådgivning och psykoterapi.
James F Dicksons Minnesfond q7581 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
Tjolöholmsfonden q7582 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
Hilda Henrikssons Fond

Marianne och Ary Paleys Stipendiestiftelse

q7590 q7644 Personer som lider av multipel skleros eller cerebral pares. I Unga musiker för undervisning och vidareutbildning.
Direktör Olof Ahlströms Fond q7854 Hedervärda kvinnor i medelåldern, som råkat komma ekonomiska
Skolgossen Janneman Schmidts Fond q7878 svårigheter

Tidigare elever vid Askims skolor och som fortsätter sin studiegång.

Wahlqvist-Andahls Stiftelse q7993 Bidrag till hyreskostnader.
Sixten och Astrid Aimerots Minnesfond q7995 Bidrag till personer mellan 50-70 år som drabbats av hjärnblödning, | hjärtinfarkt eller astma.
Adlerbertska Stipendiestiftelsen q8852 Högre studiers bedrivande vid läroanstalter i Göteborg.
Adlerbertska Premiestiftelsen q8862 Studerande.
Hvitfeldtska Gymnasiets samfond q8928 Eleverna inom gymnasieskolan.
Göteborgs kommuns donationsfond q8961 Eleverna inom gymnasieskolan.
Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor q8004 Undervisning eller utbildning där normala studiemedel/studielån ej utgår.
Willinska stiftelsen q8006 Undervisning eller utbildning där normala studiemedel/studielån ej utgår.
Petter Silfverskiölds minnesfond q8088 Sjuka handikappade barn och ungdomar.
Olivia Jacobssons Minne q8413 Förvärvsarbetande kvinnor födda och bosatta i Göteborg.
Olof och Otto Myrbergs donation q8436 Barn och ungdom.
Conrad Jacobssons donationsfond q8509 Fattiga arbetarefamiljer.
Donationsstipendier vid Göteborgs universitet 632 Studer vid universitetet.
Lisebergs kulturfond 566 Utövare av allvarligt syftande konstnärlig hobbyverksamhet.
Chalmers tekniska högskola 4128 Grundstudier vid Chalmers.

 

Götene    
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse q9000 Specialistvård, tandvård, rehabilitering mm till personer över 50 år.
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms (högst 30 år) yrkesutbildning.
Landstinget Skaraborg  samfond för barn och ungdom 1363  
Kulturstipendium 2171 Skaraborg.
St Ekebergs sanatoriums samfond  q5005 Bidrag under eller efter sjukhusvård.
Herrjunga    
Synskadades stiftelse i Borås q3852 .Vård av behövande blinda och synsvaga.
Familjen Blomqvists Stiftelse q4461 Främja barns och ungdoms fostran och utbildning.
Stiftelsen Curamus 5287  Entreprenörer i Siuhäradsbvgden.
Ankis minnesfond ql0350 Hjälpa barn och ungdomar som | har det jobbigt hemma eller i i skolan.
FVO 030 Ekonomisk hjälp och råd till behövande.
Hjo    
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse  q9000 Specialistvård, tandvård, i rehabilitering mm till personer  över 50 år.
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms | (högst 30 år) yrkesutbildning.
Landsting.Skarab. samfond för barn och ungdom 1363  
Kulturstipendium 2171 Skaraborg.
St Ekebergs sanatoriums samfond q5005 Bidrag under eller efter sjukhusvård.
Härryda?    
Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor q8004 Vård och uppfostran av barn och ungdom.
Willinska stiftelsen i Göteborg q8006 Utbildning och uppfostran.
Synskadades förening q9015 Blinda och synsvaga.
Sonja och John Petterssons Minnesfond q9017 Behövande reumatiker inom Göteborgs och Bohus läns landstings område.
Utbildningsstiftelsen för Hantverk och Företagande i Göteborg  ql3088  Utbildning i hantverksyrken.
Karlsborg    
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse q9000 Specialistvård, tandvård, rehabilitering mm till personer över 50 år.
Hedvig och Victor Renströmstiftelse q3973 i Manlig eller kvinnlig ungdoms (högst 30 år) yrkesutbildning.
Landstinget Skaraborg samfond för barn och ungdom | 1363  
Kulturstipendium 2171 Skaraborg.
St Ekebergs sanatoriums samfond q5005 Bidrag under eller efter sjukhusvård.
Kungälv    
Sonja och John Petterssons Minnesfond q9017 Reumatiker inom Göteborgs och Bohus läns landstings område.
• Gunnar och Elsa Ornäs fond 1733 Handikappade.
Lutherstiftelsen 1742 Stipendier för studier till präst.
Stipendium för en hållbar utveckling 5272 Bosatt i Kungälvs kommun.
Gymnasiet i Kungälvs kommun

 

q9225 Stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för

1 studieresa.

Lerum    
Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor q8004 Undervisning eller utbildning där normala studiemedel/studielån ej utgår.
Willinska stiftelsen q8006 Undervisning eller utbildning där normala studiemedel/studielån ej utgår.
Stiftelsen Kulturfonden q3990 Ideell och kulturell verksamhet inom kommunen.
Stiftelsen sociala samfonden q4019 Behövande inom kommunen.
PT Stiftelsen skolstyrelsens samfond q4030 Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatoriska skolan.
Fruntimmersföreningen q6774 Behövande personer, högst 20 år gamla.
Lidköping    
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse q9000 Specialistvård, tandvård, rehabilitering mm till personer över 50 år.
JBf Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms (högst 30 år) yrkesutbildning.
John Hedins Stiftelse för Lidköping q5666 Eftergymnasial utbildning inom landet (universitet, högskola, eller ! motsvarande).
Wilhelm Zethelius Stipendiefond q2500 Ungdomar i övre tonåren och 20-års åldern.
St Ekebergs sanatoriums samfond q5005 Bidrag under eller efter sjukhusvård.
Lilla Edet    
Lilla Edet Kommuns kulturstipendie 5089 Kultur, bildningsverksamhet, hembygds- och kulturminnesvård och ! lokalhistorisk forskning.
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen q503 Älvsborgs eller Värmlands län, främst sjuka och handikappade.
Axel Linders Stiftelse q3824 Till handikappade och endast i Älvsborgs län.
fvo 030 Ekonomisk hjälp och råd till behövande.
 sos | 4121 Bidrag till alla tänkbara ändamål. Du kan söka för vad som helst.
Lysekil    
Sonja och John Petterssons Minnesfond q9017 Reumatiker inom Göteborgs och Bohus läns landstings område.
Lysekils kommuns stiftelse nr 1 5006 Till elever som efter avslutad grundskola eller motsvarande, fortsätter i studierna på annan ort.
Lysekils kommuns donationsfond Stiftelse nr 2 5226 Stöd åt behövande.
Gerda och Robert Strandens donation 1746 Understöd åt behövande kvinnor.
Berliot Kihlberg Anderssons stipendiefond q!648 Studerande vid Göteborgs Universitet.
Mariestad    
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse j q9000 Specialistvård, tandvård, rehabili-j tering mm till persoenröer 50 år.
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms 1 (högst 30 år) yrkesutbildning.
Landsting.Skarab.samfond for bam och ungdom 1 1363  
Mariestads kommuns sociala fond q3747 Behövande inom kommunen.
Mark    
St Ekebergs sanatoriums samfond Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad 5046 Bidrag under eller efter sjukhusvård.

I Främja forskning, utbildning, i näringsliv, kultur och idrott

Familjen Blomqvists Stiftelse q4461 Främja barns och ungdoms fostran { och utbildning.
Stiftelsen Curamus 5287 Entreprenörer i Sjuhäradsbygden.
Marks kommuns Samfond 1 q5720 Eleverna vid skolväsendet och till 1 stipendier till elever vid högskolor.
Arthur Andreassons Minnesfond q5777 Bidrag åt handikappade, sjuka och i mindre bemedlade.
Mellerud    
 Johan Larssons donationsfond  q3569 Främja folkupplysningen eller \ skolundervisningen.
Elin och Anton Johanssons donation, Dalskog ql4734 Barns uppfostran.
Axel Linders Stiftelse q3824 pH handikappade och endast i ! Älvsborgs län.
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen q503 Älvsborgs eller Värmlands län, i främst sjuka och handikappade.
FVO 030 Ekonomisk hjälp och råd till i behövande.
Munkedal q9017  
sonja och Eric Anderssons donationsfond ql2791 Ungdoms fostran och utbildning, främst inom skogsvård och landskapsvård.
Vera och Gunnar Sundmans stiftelse q7536 Vård av åldringar och handikappade. ;
Håby dispensärs barnkolonif ond q6778 Behövande barn. «
Munkedals kommuns stipendiefonder j

 

4890 Elever i olika församlingar
Mölndal    
Utbildningsstiftelsen för Hantverk och Företagande i Göteborg  ql3088  Utbildning i hantverksyrken.
Sonja och John Petterssons Minnesfond q9017 Behövande reumatiker inom Göteborgs och Bohus läns landstings område.
D 0 och att: Franckes donation 1729 Utbildning efter genomgången obligatorisk skola. Studieresa inrikes eller j utomlands.
Samfond för socialt ändamål 2618 För behövande.  
Hilda Hjertstrands Stipendiefond 3209 Manliga ynglingar
Orust    
 Sonja och John Petterssons Minnesfond  q9017 Reumatiker inom Göteborgs och Bohus läns landstings område. ;
Fonden för behövande inom Orust kommun 1670 Äldre, sjuka och handikappade eller andra. •
Anderssons i Taflebord stipendiestiftelse q7657 Behövande studerande vid universitetet i Uppsala eller Göteborg.
Edvin och Elin Islanders testamentsfond q9703 Rörelsehandikappade inom Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommuner.
Tjolöholmsfonden q7582 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
Partille    
Sonja och John Petterssons Minnesfond  q9017  Reumatiker inom Göteborgs och Bohus läns landstings område.
Utbildningsstiftelsen för Hantverk och Företagande i Göteborg ql3088 Utbildning i hantverksyrken.
Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen q6214 Stipendier till infödda bohuslänningar eller som var folkbokförd där när ! 1 gymnasiestudiena påbörjades.
James F Dicksons Minnesfond q7581 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
Tjolöholmsfonden q7582 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
Skara    
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse  q9000 Specialistvård, tandvård, rehabilitering mm till persoenr öer 50 år
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms (högst 30 år) yrkesutbildning.
Skara gymnasieskolas samfond nr 1 q3791 Stipendium förfortsatt utbildning.
Kulturstipendium 2171 Skaraborg.
St Ekebergs sanatoriums samfond q5005 Bidrag under eller efter sjukhusvård.
Skövde    
 Theodor Egneils stipendiefond  q8740  Studerande vid universitet.
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms (högst 30 år) yrkesutbildning.
Skövde kommuns samfond för grundskolan q4862 Stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för I studieresa.
Skövde kommuns sociala samfond q4865 Bidrag till behövande.
St Ekebergs sanatoriums samfond q5005 Bidrag under eller efter sjukhusvård.
Sotenäs    
 Oskar och Agda Lysells Minnesfond  q7429 Behövande eller sjuka.
Kungl och Hvitf eldtska Stiftelsen  q6214 Stipendier till infödda bohuslänningar eller som var folkbokförd där när I gymnasiestudiena påbörjades.
James F Dicksons Minnesfond q7581 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
Tjolöholmsfonden  q7582 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
Alfrida Davida Anderssons stipendiefnnri 1758 Skolflitiga ungdomar
Stenungsund    
Sonja och John Petterssons Minnesfond q9017 Reumatiker inom Göteborgs och Bohus läns landstings område.
Edvin och Elin Islanders testamentsfond q9703 Rörelsehandikappade inom Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommuner.
Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen q6214 Stipendier till infödda bohuslänningar eller som var folkbokförd där när gym-| nasiestudiena påbörjades.
James F Dicksons Minnesfond q7581 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
Tjolöholmsfonden q7582 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
Strömstad    
Sonja och John Petterssons Minnesfond q9017 Reumatiker inom Göteborgs och Bohus läns landstings område.
Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen q6214 Stipendier till infödda bohuslänningar eller som var folkbokförd där när gym-j nasiestudiena påbörjades.
James F Dicksons Minnesfond q7581 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
Tjolöholmsfonden q7582 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
SOS 4121 Bidrag till alla tänkbara ändamål. Du kan söka för vad som helst.
Svenljunga    
Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad 5046 Främja forskning, utbildning, näringsliv, kultur och idrott.
Familjen Blomqvists Stiftelse q4461 Främja barns och ungdoms fostran och utbildning.
Stiftelsen Curamus 5287 Entreprenörer i Sjuhäradsbygden.
Johan Blomqvists Fond 4692 Fortsatta studier
Stiftelsen sociala samfonden | q7401 Behövande inom kommunen.
Tanum    
Stiftelsen Augusta Linds Minne q6305 Vilo- och rekreationsresor för äldre behövande ensamstående.
Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen q6214 Stipendier till infödda bohuslänningar eller som var folkbokförd där när gym-| nasiestudiena påbörjades.
James F Dicksons Minnesfond q7581 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
Tjolöholmsfonden q7582 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
John och Mina Westerbergs julgåvefond 1830 Sjuka, äldre eller handikappade personer.
Tibro    
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse q9000 Specialistvård, tandvård, rehabilitering mm till persoenr över 50 år.
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms (högst 30 år) yrkesutbildning, hbmh
Landsting.Skarab. samfond för barn och ungdom j 1363  
Tidaholm    
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse q9000 Specialistvård, tandvård, rehabilitering mm till personenr över 50 år.
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms (högst i 30 år) yrkesutbildning.
Landsting.Skarab. samfond for barn och ungdom | 1363  
Kulturstipendium 2171 Skaraborg.
St Ekebergs sanatoriums samfond | q5005 Bidrag under eller efter sjukhusvård, j
Tjörn    
Sonja och John Petterssons Minnesfond q9017 Reumatiker inom Göteborgs och ; Bohus läns landstings område.
Edvin och Elin Islanders testamentsfond q9703 Rörelsehandikappade inom Orusts, j Tjörns och Stenungsunds kommuner.
Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen q6214 Stipendier till infödda bohuslänningar eller som var folkbokförd ! där när gymnasiestudiena påbörjades
Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen q6214 Stipendier till infödda bohuslänningar eller som var folkbokförd där när gymnasiestudiena påbörjades.
James F Dicksons Minnesfond q7581 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
Tjolöholmsfonden q7582 Konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse.
Tranemo    
Familjen Blomqvists Stiftelse q4461 Främja barns och ungdoms fostran och utbildning.
Stiftelsen Curamus 5287 Entreprenörer i Sjuhäradsbygden.
Bengt Claessons Minne ql0029 Elever och studenter på alla nivåer.
1 Kinds Härads stipendium 3221 Teologi vid universitet.
Trollhättan    
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen | Fyrstad kulturpris och kulturstipendium q503 2852 Älvsborgs eller Värmlands län, främst sjuka och handikappade. i Utbildning inom det konstnärliga området.
Nydqvistska Stiftelsen qll50 Sjuka eller handikappade.
Gud och Stellan Ljungbergs stiftelse q9261 Studier på gymnasial och eftergymnasial nivå.
Britta Lindqvists stiftelse ql6270 Äldre och behövande.
Töreboda    
Lennart Halls Stiftelse i Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse q16371 q9000 Studerande i Trollhättan.

Specialistvård, tandvård, rehabilitering mm till persoenröer 50 år.

Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms (högst 30 år) yrkesutbildning.
Landsting.Skarab.samfond för barn och ungdom { 1363  
Kulturstipendium 2171 Skaraborg.
Uddevalla    
St Ekebergs sanatoriums samfond 1 Sonja och John Petterssons Minnesfond q5005 q9017 Bidrag under eller efter sjukhusvård.

Reumatiker inom Göteborgs och Bohus läns landstings område.

Kung! och Hvitfeldtska Stiftelsen q6214 Stipendier till infödda bohuslänningar eller som var folkbokf örd där när gym-| nasiestudiena påbörjades.
Fyrstad kulturpris och kulturstipendium 2852 Utbildning inom det konstnärliga området.
Max Albin Dahlgrens Stipendiefond q6012 Obemedlade barn med större begåvning.
Ulricehamn    
Gustafsbergsstiftelsen j Familjen Blomqvists Stiftelse q4461 Fostran, utbildning och vård av barn och ungdom från Bohuslän. ! Främja barns och ungdoms fostran och utbildning.
Stiftelsen Curamus 5287 Entreprenörer i Sjuhäradsbygden.
Kinds Härads stipendium 3221 Teologi vid universitet
Ulricehamns kommuns sociala samfond ql205 Behövande.
Vara    
Sjukhemsfonden i Ulricehamn,

Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse

q3784 q9000 Sjuk åldring, annan långtidssjuk, rörelsehindrad eller eljest handikappad. i Specialistvård, tandvård, rehabilitering mm till persoenr öer 50 år.
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Manlig eller kvinnlig ungdoms (högst 30 år) yrkesutbildning.
Landsting.Skarab.samfond för barn och ungdom i 1363  
Axel Lennart Larssons stipendie- och understödsfond 1754 Utbildning och uppehälle under utbildningstiden.
Vårgårda    
Skolstyrelsens donationsstiftelse Kulturstipendier q5880 2401 Gymnastik eller idrott.stipendium för fortsatt utbildning. ! Älvsborgs län.
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen q503 Älvsborgs eller Värmlands län, främst sjuka och handikappade.
SOS 4121 Bidrag till alla tänkbara ändamål. Du kan söka för vad som helst.
Axel Linders Stiftelse q3824 Till handikappade och endast i Älvsborgs län.
Vänersborg    
Stiftelsen Arbetshusfonden

Fyrstad kulturpris och kulturstipendium

q4194 2852 Från fångvårdsanstalter frigivna personer, hemmahörande i Älvsborgs län. { Utbildning inom det konstnärliga området.
Vänersborgs samfond l-IV 3226 Behövande från kommunen.
Lions Club Vänersborg 5121 Kultur och/eller ungdoms/- idrottsverksamhet företrädesvis till ungdomar i j ledarebefattning.
Sparbanksstiftelsen Väst

 

q3909 Främja näringslivet forskning, utbildning, idrott eller kultur.
Sven och Ragnhild Belfrages  Stiftelse  ql0370 Ålderstigna, sjuka och lytta.
Åmål    
Almer Ottosson-Gelins Stipendiefond 5143 Bidrag till ungdomars utbildning.
Kulturstipendier 2401 Älvsborgs län.
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen SOS q503 4121 Älvsbprgs eller Värmlands län, i främst sjuka och handikappade. j Bidrag till alla tänkbara ändamål \ Du kan söka för vad som helst.
Axel Linders Stiftelse q3824 Till handikappade och endast i | Älvsborgs län.
Öckerö    
Sonja och John Petterssons Minnesfond q9017 Reumatiker inom Göteborgs och i Bohus läns landstings område.
Utbildningsstiftelsen för Hantverk och

Företagande i Göteborg

 

ql3088 Utbildning i hantverksyrken.

 

Kungi och Hvitfeldtska Stiftelsen  q6214 Stipendier till infödda bohus-| länningar eller som var folkbok-{ förd där när gymnasiestudiena 1 påbörjades.
Gustafsbergsstiftelsen ql3995 Fostran, utbildning och vård av ! barn och ungdom från Bohuslän
Tjolöholmsfonden q7582 Konvalescentvård, rekreations-j resa och/eller rekreationsvistelse.
Aneby    
Sociala Samfonden 5132 Behövande.
Sjöbergska stiftelsen q4501 Studerande vid Uppsala universitet.  
F Örströms stipendiestiftelse ql0503 Grekiska eller latinska språket.  
Stiftelsen Axel Lunds fond ql6669 Behövande handikappade.  
Stiftelsen Kapten Gustaf Nilssons minne i q4367 Behövande.
Eksjö    
Borghild Ross Minnesfond Stiftelse q2057 Stödja och uppmuntra gamla och sjuka.
Annette Wilhelmina von Liewens donationsfond j q5602 Behövande mellan 16 och 20 år gamla flickor
Josef och Astrid Bonells stiftelse q6862 Fostran och utbildning hos ungdomar.
Kari och Anna Svenssons stiftelse ql4074 Nystartande lantbrukare.
Stiftelsen Axel Lunds fond ql6669 Behövande handikappade.
Gislaved    
utvecklingsfonden vid Gislaveds gymnasium 4292 Elever vid skolan.
Kulturstipendium och Kulturpris 4883 För gjorda insatser inom kommunens kulturliv.
Roger Sjöholms minnesfond för unga musiker ql6280 Instrumentköp eller musikalisk vidareutveckling.
Gislaveds kommuns samfond för grundskolan ql2972 Elever inom kommunens grundskola.
Samfonden för patienter vid Gislaveds vårdcentral j q4939 Behövande.
Gnosjö    
Gnosjös kommuns ungdomsledarstipendium 4712 Ungdomsledare.
Gnosjös kommuns kulturstipendium 4711 Person som gjort bemärkt insats.
Stiftelsen Axel Lunds fond ql6669 Behövande handikappade.
Stiftelsen Axel och Siri Serrongs fond q3497 Rehabilitering efter utskrivning från sjukinrättning
Föreningen FVO 030 Ca 150 st olika fonder åt behövande.
Habo    
Ungdomsledarstipendium 1567 Förtjänstfullt arbete bland barn och ungdom.
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Yrkesutbildning.
Stiftelsen Josef Johanssons donationsfond q5071 Utbildning till lantbrukare.
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse q9000 Behövande ålderstigna.
Föreningen FVO 030 Ca 150 st olika fonder åt behövande.
Jönköping    
Jönköpings jubileumsfond 2593 Idrott och fysisk fostran för handikappade.
Stiftelsen Disp. B Hays understödsfond q4465 Behövande.
Stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donation) q4504 Ensamstående, behövande.
Jönköpings kommuns sociala samfond q4534 Behövande.
Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden j ql0747 Utbildning inom handel och hantverk.
Alice och Karin Mobergs Stiftelse ql2839 Behövande.
Stiftelsen Axel Lunds fond ql6669 Behövande handikappade.
Sparbanksstiftelsen Alfa ql4861 Studerande vid Högskolan.
Kerstin och Willis Thulins Stiftelse ql3753 Behövande.
Alice och Karin Mobergs Stiftelse ql2839 Behövande.
Örströms stipendiestiftelse ql0503 Grekiska och latinska språket.
Stiftelsen Carl och Anna Gullbrands studiegåva j q4582 Elever vid Per Brahegymnasiet.
Sjöbergska stiftelsen q4501 Studerande vid Uppsala universitet.
Signe Thorfinns Stiftelse q2467 Vidareutbildning vård och omsorg av äldre.
Erik och Valborg Anderssons Minne 4822 Behövande ålderstigna eller sjuka.
Mullsjö    
Hedvig och Victor Renströms stiftelse q3973 Yrkesutbildning.
Stiftelsen Olof Kröns fond q4946 Elever skrivna i Mullsjö kommun.
Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse q9000 Behövande ålderstigna.
Lindberg-Berglunds samfond för skoländamål q4949 Elever skrivna i Mullsjö.
Stiftelsen Axel Lunds fond ql6669 Behövande handikappade.
Nässjö    
Nässjö Kommuns Miljöpris 5241 Något betydelsefullt för miljön i kommunen.
Göte och Linnea Öhrskogs Stiftelse Synskadades Riksförbund Jönköpings läns q2489 Utbildning inom trämanufaktur.
understödsstiftelse q4123 Blinda och synsvaga barn och ungdomar.
Göte Öhrskogs Gymnasiestiftelse ql5486 Studerande och personal vid gymnasieskolan i Nässjö.
Stiftelsen Nils Lundström Stipendiefond q2734 Barns och ungdoms utbildning.
Sävsjö    
Sävsjö Kommuns Kulturstipendium 4612 Förtjänstfull insats inom konstnärliga
Sävsjö Kommuns sociala stiftelse ql4554 Behövande.
Stiftelsen Axel Lunds fond ql6669 Behövande handikappade.
Kerstin och Willis Thulins Stiftelse ql3753 Behövande.
Föreningen FVO 30 Ca 150 st olika fonder åt behövande.
Vaggeryd    
Lions Club Skillingaryd-Vaggeryd  2559 Ideellt arbetande ungdomsledare.
Kulturstipendium i Vaggeryds 4709 Förtjänstfull verksamhet inom olika I konstnärliga eller kulturella områden.
Miljövårdstipendium i Vaggeryd 4710 Medvetna, varaktiga och långsiktiga i förtjänster till miljövårdsarbetet.
Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond j ql7051 Högre musikalisk utbildning av 1 ungdomar.
Föreningen FVO 30 Ca 150 st olika fonder åt behövande.
Vetlanda    
O.G. och Per-Axel Johanssons fond för handikappade. q2055 Behövande handikappade.
Bojlingska stiftelsen q7690 Behövande äldre eller sjuka.
F Örströms stipendiestiftelse ql0503 Grekiska och latinska språket.
Samstiftelsen för Social hjälpverksamhet ql4563 Behövande.
Georg Selanders donationsstiftelse q3576 Utbildning lantbruks- och skogsvårds
Falkenberg    
Makarna Yngve och Elin Norvallius fond Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms 5035 Behövande och handikappade.
Stipendiefond q5123 Utbildning.
Stiftelsen Falkenbergsbygdens Understödsfond j q6041 Behövande.
Stiftelsen Per Svenssons Donation 1 q8901 Studiehjälp.
Stiftelsens Per Svenssons donation 2 q8902 Behövande.
Halmstad    
Syster Hilda Johanssons donationsfond 1169 Fattiga barns underhåll och beklädnad.
Dr C M Petris donationsfond 1172 Behövande.
Larssonska stipendiefonden 1176 Studerande vid universitet högskola.
Stiftelsen Halmstadsgruppens Stipendium 1387 Unga konstnärer eller konststuderande.
Larssonska stipendiefonden 1176 Studerande vid universitet, högskola.
samfällighet Halmstads kommun 2283 2495 Behövande. m$ Högskola eller lantbruksskola.  
Halmstads Handelsförening 5142 Eftergymnasiala studier.  
Fabrikör Janne Richardsons Stiftelse ql930 Utbildning.  
Stiftelsen Hallands Rusthållsfond q3794 Halländsk värnpliktig.  
Ljungbergska Stiftelsen q3885 Behövande barn och ungdomar. 
Anna och Edwin Bergers Stiftelse q4513 Behövande. mm
Stiftelsen Apelvikens samfond q4888 Svårt sjuka eller handikappade  barn. 
Stiftelsen Varbergs Sjukhus Samfond q5109 Befrielse från eller nedsättning W 1 av vårdavgifter.
Stiftelsen Annette Tolls Pensionsfond ql0398 Behövande och obemedlade K I fruntimmer.
Handl Gustav Söderbergs stiftelse ql2137 Behövande. 
Kungsbacka    
Arvid och Hildur Anderssons fond 2430 Utbildning.
Hilda Hjertstrands Stipendiefond 3209 Studiebegåvade manliga ynglingar.
Kungsbacka kommuns stimulantpris 4862 Stimulantpris för skolutveckling.
Stiftelsen Axel och Agda Johanssons Minne q4473 Behövande. 
Ann-Sophie och F.C. Hallgren q4909 Utbildning.
Stiftelsen Olga och Elof Lindälvs Stipendiefond q5104 Konst, litteratur, teater och musik.
Varberg    
Varbergs Församlings Samfond q3876 Behövande.
Stiftelsen Aftonsol q3979 Hjälp till hyreskostnaden.
    Rörelsehindrade.
Stiftelsen Varbergs Sjukhus Samfond q5109 Behövande patienter
Stiftelsen Varbergs kommuns sociala samfond 2 j 04830 Behövande.
Arvika    
Social Samfond nr 1 q6996 Bistå barn- och ungdom, åldringar, sjuka, handikappade eller { obemedlade personer.
Gymnasieskolans samfond q6999 Gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, studieresa.
Carl og Anna-Lisa Carlssons legat q!6523 Eftergymnasial utbildning för ungdom upp till 25 år.
Hedvig Frideborg Johanssons Minnesfond 5428 Medlem i handikappförening och boende i Värmland.
Karlstads Rotaryklubbs Klubbfond 1064 Vård och fostran av barn och I ungdom från Värmland.
Eda    
Eda kommuns sociala stiftelse q5659 Behövande personer.
Eda kommuns skolstiftelse q5671 Stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller studieresa.
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen q503 Älvsborgs eller Värmlands län, främst sjuka och handikappade.
Hedvig Frideborg Johanssons Minnesfond 5428 Medlem i handikappförening och boende i Värmland.
Karlstads Rotaryklubbs Klubbfond 1064 Vård och fostran av barn och ungdom från Värmland.
Forshaga    
Musikfonden till Nils Solbergs minne q3980 Stipendier till ungdoms musikstudier.
Grums    
Signe och Carl Gustaf Widéns stiftelse q2381 Främja ungdomars universitets- . i utbildning.
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen q503 Älvsborgs eller Värmlands län, ! främst sjuka och handikappade.
Hedvig Frideborg Johanssons Minnesfond 5428 Medlem i handikappförening och 1 boende i Värmland.
FVO 030 Ekonomisk hjälp och råd till 1 behövande.
SOS 4121 Bidrag till alla tänkbara ändamål. | Du kan söka för vad som helst.
Hagfors    
Björklunds fond 1057 Främjar ungdoms vård och fostran.
Kulturstipendium i Hagfors kommun 1578  
Karl Bengtsson i Lid donationsfond ql327 Sjuka åldringar bosatta inom j i Sunnemo socken.
Stiftelsen donationen Åsarna ql397 Ungdomar som avser att fortsätta i studera.
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen q503 Älvsborgs eller Värmlands län, i främst sjuka och handikappade.
Kristinehamn    
Kulturstipendium Kristinehamn 1464  Person som är född här eller som är  aktiv kommunen.
Ungdomsstipendium i Kristinehamn 5268 Barn och ungdommar i åldern 7-18 år.
Karlstad    
Karlstads Rotaryklubbs Klubbfond 1064 Vård och fostran av barn och ungdom från Värmland.
Alfred och Hilda Nybergs fond 1317 Sjuka, handikappade och konvalescenter.
Samfond vid grundskolan i Karlstad Sven-Ingvars jubileumsfond 1318 1324 Stipendium för fortsatt utbildning. i Musikstuderande ungdom.
Abel och Samuel Bergsons minne 1325 Behövande barn.
Karlstad kommun 1467 Förutvarande elever vid Tingvallagymnasiet och Sundsta-| Älvkullegymnasiet.
Karlstads kommuns kulturstipendium 2242 Utövare av kulturell verksamhet.
Karlstads Universitet 2254 Studenter inom läsarprogrammen, barn- och ungdomspedagogiska | programmen.
Karlstads Universitet 2255 Samarbete och studier i utlandet inom området telekommunikation.
Ingeborg och Henrik Bäckströms fond 2502 Universitets/högskolenivå, vilka avlagt gymnasieexamen i Karlstad.
Karlstad kommun 5018 Utdelning vid jultiden till mindre bemedlade, sjuka.
Hedvig Frideborg Johanssons Minnesfond Vingers Minnesfond 5428 5431 Medlem i handikappförening och boende i Värmland.

Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna samt rörelsehindrade barn och ungdom.

Stiftelsen social samfond för Karlstad q4779 Behövande personer.
Carl och Anna Lundins minne 06548 Boendekostnader fö> ensamma, obemedlade äldre kvinnor.
Elin och Per Clarholms donationsfond q8714 Konvalescentvård av behövande patienter.
Kil    
Valfrid och Astrid Haglunds fond 2059 Bidrag tiflspecieha hjälpmedel för handikappad.
Bjurbäckska donationsfonden för fortsatta studier 2753  
Lars Johan Uhlins fond 06838 Hjälp åt behövande personer.
FVO 030 Ekonomisk hjälp och råd till behövande.
Karlstads Rotaryklubbs Klubbfond 1064 Vård och fostran av barn och ungdom från Värmland.
Munkfors    
Petrus Hedlunds studiefond 479 Personer bosatta inom Munkfors.
Emma Anderssons stipendiefond 3077 Stiwiier i föYsta hand vid högre läroanstalt
Fru Edens fond 3081 Studier på praktiska finjer i gymnasieskolan.
Fryxell-Langenskiöidska stiftelsen q503 ÄfcsrjorgsenerVäniUamlslän.fräins^
Hedvig Frideborg Johanssons Minnesfond 5428 Medlem i harjdikappföVeningwhbocmJe i Värmland.
Sunne    
Erik Gustav Nilssons fond ql3692 Mindre bemedlade, långvarigt sjuka etter handikappade.
Social samfond 5 q8041 Behövande personer i Lysviks församling.
Social samfond 4 q8051 Behövande personer i Gräsmarks församling.
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen q5Q3 Älvsborgs eller Värmlands län, främst sjuka och handikappade
Hedvig Frideborg Johanssons Minnesfond 5428 Medlem i handikappförening och i boende i Värmland.
Säffle    
Alma och Vilhelm Olssons donationsfond 5041 Ungdom bosatt i GiBberga i församling.
Oscar Erikssons stiftelse för åldringsvård q5937 Behövande äldre personer.
Storjohanns Minnesfond för Värmländsk kultur | ql4371 Ungdom född i Säffle med omnejd i eflerhärstaminarrfeaarifrån.
Torsten Nilssons minnesfond q6379 Ungdomar som genom eget före-! döme tar väl vara på sina kamrater.
Torsten Nilssons minnesfond q6379 Ungdomar som utfört berömlig i idrottsprestation.
Torsby    
Christine Rebanes Minnesfond 1781 Ungdom för insatser etter

 strävanden på kulturens område.

Stiftelsen donationen Åsarna ql397 Ungdomar som har fortsatt eller i avser att fortsätta studera.
Johannes Danielssons från Fenbol fond Q1489 Universitetsstuderande från Torsbv.
Torsby kommuns sociala samstiftelse ql6976 Behövande personer
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen q5Q3 Älvsborgs eller Värmlands län, främst sjuka och handikappade
Årjäng    
Årjängs kommuns samfond  4359 Behövande inom kommunen.
Helmer Anderssons donationsfond q7151 Kommuninvånare som är sjuka.
Kristian och Anna Ihles kapitalfond q7152 Behövande gamla inom kommunen  jord och skogsbruksbefolkningen.
Kartstads Rotaryklubbs Klubbfond 1064 Vård och fostran av barn och ungdom från Värmland.
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen q503 Älvsborgs etter Värmlands län, främst sjuka och handikappade
Sverige    
FVO 030 Ekonomisk hjälp och råd till behövande.
SOS 4121 Bidrag till alla tänkbara ändamål. Du kan söka för vad som helst.
Signhild Engkvists Stiftelse q2364  Fattiga behövande familjer, sjuka och handikappade.
Konstnärernas Hjälp  ond 1963 Sveriges största enskilda fond till stöd för konstnärer.
Gunvor och Josef Anérs Stiftelse q333 Hjälpverksamhet hl behövande.
Elin Falks Stipendie-och Understödsfond q2449 Kvinnliga gynmastikdirektörer.
Naturvetareförbundet 4640 Bästa examensarbetet i något naturvetenskapligt ämne.
Sveriges Cancersjukas Riksförbund, SCR 1328 Att ge psykiskt och ekonomiskt stöd till cancersjuka.
Gunnar Nordahls Minnesfond q5942 Ungdomsfotbotten i Sverige.
Folke Bernadotte Stiftelsen ql0742 Utbildning av personal inom vård, rehabm^eringoc^utfm^wgavräraise- _
    hindrade barn och ungdomar. B
Roland Fahlins stipendiefond ql7111 Studiebidrag eller forskningsbidrag tiN personer som »
Göran Tidfälts fond q9413 Behövande personer som handikappades genom trafikolycka. w
Erica Lederhausens Minnesstiftelse

land.

 

q418 Resebidrag till cystisk pancreasfibrossjuka för
Märta Norling och Henrik Nilssons fond  ql5836 Främja utbildning och fostran av barn eller ungdom.
Olga och Gösta Öländers minnesfond 700 Enskilda, lovande idrottsungdomar.
Gustaf Lindenbaum-stipendiet 4622 Yngre kvinnliga idrottsledare för vidareutbildning.

Tips vid ansökan om stipendie

Kontakta fonden per telefon eller brev innan du ansöker. Fråga om det krävs en speciell ansökningsblankett och när ansökan skall vara inne. Var ute i god tid, helst ett år i förväg.

Högst upp på sidan lämnar du en kort beskrivning av dig själv:Namn, adress,telefon,ålder.Skriv inte mer än en sida text plus bilagor.Det går även att skriva för hand.Skriv lättläst,bra uppställt och utan fel.

Skriv en speciell ansökan för varje fond, inga masskopierade utskick.Använd gärna ett finare papper och kuvert samt ett foto för att väcka intresse.

Förklara varför fonden skall stödia just dig,varför du är så betydelsefull och unik.Se den ansökan som ett reklam och säljbrev om dig själv. Fonden får in kanske 10 ansökningar om dagen, det gäller att fånga läsarens uppmärksamhet på några sekunder. Första meningen är viktigast.

Alla intyg och bilagor som efterfrågas av fonden skall skickas med. Meritförteckning skall vara tydlig och inte allt för omfattande.

Skriv levande och fritt ur hjärtat. Men glöm inte att vara kort och konkret, utan att för den skull få ett byråkratiskt språk.

Låt någon oberoende person med gott anseende (lärare, handledare, professor, läkare, kurator, arbetsgivare eller liknande som känner dina förhållanden) styrka dina uppgifter.

Skicka med de intyg, rekomendationsbrev, referenser, läkarintyg, betyg eller andra handlingar som du tror har betydelse, inte bara de handlingar som fonden begär. Sänd bara kopior, originalen kan försvinna.

Gör alltid kopior av dina ansökningar och spara. Du kanske vill ansöka på nytt! Sök allt som du är behörig att söka, men hoppa över de fonder som du inte är behörig att söka.

Det finns 250 miljarder i svenska fonder och stiftelser de är skyldiga att skänka 80 procent av avkastningen varje år. Minst 10 miljarder delas ut varje år.

 

 

 

 

så här använder du koderna i listan

Logga in på globalgrant.com

skriv in fondens ID-nr och klicka på sök

Markera och spara eller skriv ut.

Mer funktioner finns under Globalgrant´s Hjälp i menyn högst upp på sidan.